dinsdag 17 maart 2015

Ontwerpbesluit asbestverbod 2024

In verband met het verbod op asbestdaken vanaf 2024, is op 3 maart het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gepubliceerd. Met dit ontwerpbesluit is er meer duidelijkheid over de gevolgen van het asbestverbod. 
Het doel van de wijziging is om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Door verwering van het asbesthoudend materiaal waarvan sommige daken zijn gemaakt, treedt een risico op voor de leefomgeving door het loskomen van de asbestvezels. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, zal het hebben van asbesthoudende dakbedekking vanaf 1 januari 2024 verboden worden. Hierdoor wordt een termijn geboden om vóór 2024 alle verweerde asbestdaken te vervangen.


Contact met de buitenlucht
Uit het ontwerpbesluit blijkt dat het verbod alleen ziet op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolf-platen en dakleien met asbest), en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Het gaat dus niet om asbesthoudende toepassingen in gebouwen, zoals asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot, waarvoor op grond van het Asbestverwijderingsbesluit een inventarisatieplicht en zorgvuldige verwijderingsplicht bij verbouwing en sloop geldt.

Vooralsnog is er voor gekozen om in het besluit het verbod niet uit te breiden tot asbesthoudende gevelbekleding, omdat dit in het algemeen minder vaak voorkomt en meestal ook minder verweerd is. Voor het geval de gevelbekleding toch ernstig verweerd is en een ernstig risico oplevert, kan de gemeente verwijdering al afdwingen op grond van de Woningwet of het Bouwbesluit 2012.

Kosten verwijdering
Eigenaren van asbestdaken, burgers en bedrijven, zullen zelf de kosten voor verwijdering van een asbestdak moeten dragen. Geschat wordt dat op dit moment ongeveer 75% van de asbestdaken in de landbouwsector te vinden zijn. Vanaf 1 januari 2016 komt er een subsidie-regeling voor de verwijdering van asbestdaken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten