zaterdag 27 december 2014

Wijzigingen per 1 januari 2015 deel 1

Hypotheekrente 2015

In 2015 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2015 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51,5% naar 51%. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041. 

Loan-to-Value 2015

De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2015 van 104% naar 103%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Kopers kunnen in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de waarde van het koophuis.
Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. Voor nadere informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.Eigenwoningforfait 2015

Voor het gedeelte onder € 1.040.000 stijgt het eigenwoningforfait van 0,7 procent naar 0,75 procent. Voor huizen met een woz-waarde hoger dan € 1.040.000 euro gaat het eigenwoningforfait in januari omhoog van 1,8 procent naar 2,05 procent. Die verhoging geldt alleen voor het deel van de woz-waarde boven die grens.

Aftrek rente bij restschuld 2015


Als er sprake is van een restschuld dan mag men maximaal 10 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze periode verlengd tot 15 jaar.
De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat de eigenaar recht heeft op aftrek (10 dan wel 15 jaar) hoeft de eigenaar de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren. Voor restschuld onder de Nationale hypotheekgarantie zie:
https://www.nhg.nl/consument/nhg-afsluiten/kan-ik-een-restschuld-meefinancieren.html


maandag 1 december 2014

Economisch herstel belangrijk voor de woningmarkt


  • In 2015 nemen het aantal verkopen en de woningprijs verder toe door de verbeterde economische situatie en de goede betaalbaarheid van koopwoningen. 
  • Wij verwachten niet dat de hypotheekrente op korte termijn stijgt.
  • De beëindiging of versobering van stimuleringsmaatregelen hebben een negatief effect op het herstel.
  • In 2014 zullen circa 145.000 woningen worden verkocht en in 2015 tussen de 145-165 duizend. 
  • Volgend jaar stijgt de woningprijs gemiddeld 1½-3½ % ten opzichte van 2014.
  • Het herstel zal sterk verschillen per regio 


Voor 2014 voorzien wij een stijging van het Nederlandse BBP-volume met gemiddeld ¾% ten opzichte van 2013, vooral dankzij de export en de investeringen. In 2015 leveren ook de consumptieve bestedingen van huishoudens een positieve bijdrage en verwachten wij een BBP-groei van 1½%. Door de groei van de werkgelegenheid daalt de werkloosheid volgend jaar licht, tot gemiddeld 6½%. De stijging van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de arbeidsmarkt zijn van belang voor de woningmarkt. Wil je nog meer deskundige tips klik dan hierVerdere toename woningverkopen en prijzen

Het ingezette herstel op de woningmarkt zette zich voort in het derde kwartaal van 2014. Het aantal verkopen steeg verder, zij het minder snel dan in de voorgaande kwartalen. De huizenprijsindex nam daarentegen sterker toe dan in de afgelopen kwartalen. Met een stijging van 0,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en 1,8% ten opzichte van vorig jaar was dit de sterkste prijsstijging sinds het uitbreken van de crisis in 2008. De door de Nederlandse Vereniging van Makelaars geregistreerde verkoopovereenkomsten (gemiddeld twee maanden voorafgaand aan de woningverkoop) duiden op een verdere lichte toename van het aantal verkopen in het vierde kwartaal van dit jaar. Onze verwachting is dat het aantal verkopen in 2014 uitkomt op circa 145 duizend, en de gemiddelde woningprijs van 2014 zal 1% hoger zijn dan het gemiddelde van 2013.

Hypotheekrente daalt naar een laagterecord

De hypotheekschuld is in 2014 niet gestegen. Extra aflossingen compenseerden de toename door nieuwe verstrekkingen. Onze verwachting is echter dat de balans door de aantrekkende woningmarkt in 2015 omslaat en de hypotheekschuld licht zal gaan stijgen. De hypotheektarieven zijn sinds medio 2011 fors gedaald naar historisch lage percentages. Wij verwachten dit en volgend jaar geen sterke stijging. Mocht dit toch het geval zijn, dan leidt dit niet tot een sterke toename van betaalbaarheidsrisico’s voor huishoudens. 


Verder herstel in 2015

In 2015 verwachten wij een verdere groei op de koopwoningmarkt. De positieve factoren zoals een verder economisch herstel, het hoge consumentenvertrouwen, de lage hypotheekrente en het forse aantal verkochte nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting een groter effect dan de negatieve factoren zoals de beëindiging of versobering van stimuleringsmaatregelen, de onderwaterproblematiek en de kredietbeperkende maatregelen. Wij voorzien een toename van het aantal verkopen in 2015 naar 145-165 duizend. Verder zal de gemiddelde huizenprijsindex in 2015 naar verwachting met 1½-3½% toenemen ten opzichte van 2014.
Bron: Kennis en Economisch Onderzoek.zaterdag 22 november 2014

Aanpassing regeling executieveilingen
Voor veel mensen is het kopen van een woning op een veiling een griezelige zaak. Koop ik geen kat in de zak en zijn er geen verborgen gebreken aan de woning? Dit is aanleiding geweest voor de overheid om de veilingprocedures tegen het licht te houden en te komen met initiatieven om deze onzekerheid bij het grote publiek weg te nemen.Het door de Regering ingediende wetsvoorstel dat moet leiden tot verbetering van de executoriale veiling van onroerende zaken, is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen. De Minister van Veiligheid en Justitie streeft er naar deze aangepaste regeling op 1 januari 2015 in te voeren.
Een van de belangrijkste aanpassingen is de mogelijkheid de executieveiling via internet te laten plaatsvinden. Het is immers voor zowel de hypotheekhouder, die tot openbare verkoop overgaat, als de schuldenaar van belang dat een zo hoog mogelijke opbrengst wordt verkregen. Door gebruik te maken van internet wordt een groot publiek bereikt, wordt voldaan aan het openbare karakter van de veiling en wordt de kans vergroot dat de meest biedende gegadigde deel kan nemen aan de veiling. Bovendien is internet een uitstekend middel om op een efficiënte wijze alle informatie over de voorgenomen verkoop beschikbaar te stellen.Ook ten aanzien van de voorbereiding van de veiling worden een aantal verbeteringen aangebracht. Zo moet de veiling op een website worden aangekondigd en moeten de veilingvoorwaarden ten minste 30 dagen vóór de veiling worden bekend gemaakt. Daarnaast verkrijgt de koper vóór de veiling een indicatie van de kosten. Tot deze kosten behoren geen andere dan de verschuldigde overdrachtsbelasting of btw, het honorarium van de notaris, de Kadasterkosten en de kosten van ontruiming.Het probleem van het niet vooraf kunnen bezichtigen van de woning – omdat de eigenaar toegang tot de woning weigerde – behoort tot het verleden. De hypotheekhouder (bank) werd dan gedwongen om via de rechter het beheerbeding in te roepen, maar vanwege deze omslachtige weg werd dit vaak achterwege gelaten, met als gevolg dat gegadigden vaak afzien van een bieding. Bij inwerkingtreding van de wet zijn de eigenaar en de gebruikers van de woning verplicht om medewerking te verlenen aan bezichtiging van de woning.Op deze manier wordt het weer aantrekkelijker om op een executieveiling een woning te kopen. Laat u echter vooraf goed door uw makelaar of een  notaris informeren over het proces van een openbare verkoop. U komt dan beslagen ten ijs.
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Notamail 2014/244

maandag 17 november 2014

Weetjes over een hypotheek

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning
U kunt in 2014 een hypotheek afsluiten tot 104% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.
2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis. De overheid doet dit stapsgewijs om starters tegemoet te komen en huizenkopers tijd te geven om te sparen.

 contact

Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers.
Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Sinds 1 januari 2013 krijgt u alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

zaterdag 25 oktober 2014

Schenking nog na dit jaar 2014 te gebruiken

De verruimde schenkingsvrijstelling (tot 100.000 euro) voor besteding aan de woning die eind dit jaar afloopt, kan nog gebruikt worden voor huizen die na dit jaar worden gekocht. Daarop wijst Netwerk Notarissen, een landelijk samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland, vrijdag.

De notarisorganisatie doelt daarbij op zogenoemde klushuizen. De wet eist vreemd genoeg niet dat je op het moment van de schenking al een huis hebt, wanneer je het geld besteedt aan de verbouwing van het nog te kopen huis, zegt juridisch directeur Lucienne van der Geld. "Er staat alleen in de wet dat de verbouwing van een eigen woning voor 1 januari 2017 moet zijn afgerond. De ontvangers van deze schenking moeten dus in 2015 of 2016 op zoek naar een klushuis."Notarissen krijgen de laatste weken veel vragen binnen van mensen die op de valreep gebruik willen maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. Het kabinet liet in augustus weten dat de populaire crisismaatregel niet wordt verlengd.
Mensen die aanspraak willen maken op de fiscaal voordelige regeling voor de aanschaf van een woning of voor het aflossen van een hypotheek, zullen daarom haast moeten maken. De stukken moeten dan uiterlijk 31 december rond zijn, aldus Netwerk Notarissen.
Eerder werd bekend dat er in de eerste helft van dit jaar zeker 50.000 keer gebruik is gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling. Het kabinet was vooraf uitgegaan van 'slechts' 20.000 mensen.


Bron: NVM

donderdag 16 oktober 2014

Nederlandse huizen relatief goedkoop

Het idee dat Nederlandse huizen duur zijn in vergelijking met huizen in omliggende landen klopt niet langer. Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, vergeleek de gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwappartementen in kansrijke regio’s in Nederland, Duitsland en Frankrijk. “We zijn het goedkoopst van de drie.”
Tijdens het tweedaags IIR Hypothekencongres in Den Haag vertelde de hoogleraar dat de gemiddelde koopprijs van nieuwbouwappartementen in München met 6000 euro per vierkante meter maar liefst dubbel zo hoog ligt als in Amsterdam. Ook in de regio Utrecht, de zuidvleugel Randstad en het gebied rond de A50-as (beginnend bij Eindhoven, omhoog richting Zwolle) liggen de prijzen van nieuwbouwappartementen een stuk lager dan in kansrijke regio’s in Duitsland (bijvoorbeeld Hamburg en Düsseldorf) en Frankrijk.

Omgekeerde beweging


De hoogleraar durft daarom de stelling aan dat Nederlandse huizen niet langer duur zijn in vergelijking met huizen in onze buurlanden. De aantrekkingskracht voor Nederlanders om (net) over de grens te gaan wonen vanwege de lage huizenprijzen gaat dan ook steeds minder op. Wellicht dat er een omgekeerde beweging op gang komt, dat Duitsers of Belgen zich in Nederland gaan vestigen. “Ook al zal het aantal niet spectaculair zijn.”Verwachtingen

Over de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland toonde hij zich voorzichtig positief. Hij voorziet prijsstijgingen van 3 tot 5 procent met op enkele plaatsen uitschieters naar boven. In de regio net buiten de Randstad (kringregio’s) rekent hij op een stabilisatie van de prijzen. En ook al is de algemene trend omhoog, in de ‘uiteinden van Nederland’ zullen de prijzen van woningen eerder nog verder dalen dan stijgen. 

donderdag 2 oktober 2014

Hoe nu verder met de huizenmarkt na Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG

Het lage 6% BTW tarief op woningverbouwingen blijft langer van kracht en de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek worden verruimd. Het kabinet denkt daarbij gelukkig aan de huizenbezitter. Rücker Raaijmakers Makelaardij zet de belangrijkste veranderingen voor de huizenbezitter op een rij.

Lagere btw
Goed nieuws voor mensen die hun huis willen uitbreiden of verbouwen. Het lage btw-tarief op een verbouwing of renovatie, in maart 2013 ingevoerd om de mensen aan te moedigen in hun huis te investeren blijft gelden tot juli 2015. Op de arbeidskosten voor verbouwingen betaalt u dan geen 21, maar 6 procent.

Hypotheekrenteaftrek

Mensen die hun huis verkopen en daar een restschuld aan overhouden, kunnen de rente op die restschuld nog 15 jaar blijven aftrekken bij de aangifte op hun inkomstenbelasting. Die termijn was dit jaar nog 10 jaar. Het kabinet wil consumenten met een flinke restschuld hierin tegemoetkomen en drempels om te verhuizen zoveel mogelijk wegnemen.
Ook de hypotheekrente voor een onverkocht huis wordt langer aftrekbaar. Op dit moment kan een huizenbezitter die is verhuisd, maar zijn oude huis nog niet heeft verkocht, twee jaar lang voor beide hypotheken rente aftrekken op het belastbaar inkomen. Het kabinet heeft deze termijn verlengd naar 3 jaar.
Voor de lagere btw op verbouwingen en de ruimere regels voor hypotheekrenteaftrek trekt de overheid in 2015 in totaal 150 miljoen euro uit.

www.rrmakelaardij.nl


Schenkingsvrijstelling
Sinds eind 2013 konden particulieren elkaar 100.000 euro belastingvrij schenken voor de financiering van een huis. Deze tijdelijke verruiming loopt tot eind 2014 en wordt jammer genoeg niet verlengd.
De grens voor belastingvrij schenken aan een willekeurig iemand gaat weer omlaag naar 2.092 euro per jaar. Als u aan uw kind schenkt, is die grens normaal gesproken 5.229 euro per jaar. Tenzij uw kind tussen de 18 en 40 is, dan mag u éénmalig 25.096 euro belastingvrij schenken. Die grens is opgehoogd tot 52.281 voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar, als zij daarvan een studie betalen of het geld in hun huis steken.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Per 1 juli 2015 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van € 265.000 naar € 245.000.