dinsdag 22 december 2015

Woning verkopen of kopen ? Wat verandert er allemaal per 1 januari 2016

Veranderingen per 1 januari 2016
Welke wetswijzingen vinden er plaats in 2016? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij.
Hypotheekrenteaftrek 2016 daalt naar 50,5 %.
In 2016 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2016 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51 % naar 50,5 %. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.
Loan-to-Value 2016
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2016 van 103% naar 102%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Kopers kunnen in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van het koophuis.
NHG 2016
Per 1 juli 2016 wordt de bovengrens voor een nieuwe
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 245.000 naar € 225.000. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat het hypotheekbedrag per 1 juli 2016 nooit meer mag zijn dan € 225.000.
De NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit houdt in dat per 1 juli 2016 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 212.264,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betekent dit dat de marktwaarde van de woning eveneens maximaal € 212.264,- mag bedragen.
Meer hypotheek voor tweeverdieners
Op basis van het advies van het Nibud wordt jaarlijks de maximale financieringsruimte in de regeling hypothecair krediet aangepast. Tweeverdieners krijgen iets meer financieringsruimte. Voor nader informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/10/26/hogere-hypotheek-voor-tweeverdieners
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/inhoud/nieuwe-regels-hypotheek

Schenkingsvrijstelling
De tijdelijke verruimde vrijstelling tot € 100.000 is per 1 januari 2015 vervallen. Indien ouders in 2015 belastingvrij willen schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar geldt de gewone normale eenmalige vrijstelling tot € 52.752. Deze eenmalige schenkingsvrijstelling gaat per 1 januari 2016 omhoog naar € 53.016. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning verhoogd naar € 100.000. De schenking mag worden verspreid over drie achtereenvolgende jaren. De verkrijger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De regeling geldt ook als niet de verkrijger maar zijn partner aan de leeftijdgrens voldoet. De eis dat de verkrijger een kind van de schenker moet zijn, vervalt in 2017. Met de schenking kunnen woningbezitters hun schuldniveau verlagen, zowel direct bij aankoop van de woning als door op de bestaande schuld af te lossen. Let op! Het Belastingplan 2016, wat onder meer de Schenkingsvrijstelling van € 100.000 regelt, moet nog door de eerste kamer goedgekeurd worden. Vermindering overdrachtsbelasting 36 maandentermijn werkt door in 2016
Heeft verkoper een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht* op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt verkoper dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerdere betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden is weliswaar vervallen per 1 januari 2015 maar kan nog doorwerken in 2016.
Voorbeeld
Verkoper heeft een woning op 1 november 2013 in eigendom verkregen. Verkoper besluit om de woning in 2016 te verkopen. Omdat verkoper de woning ten tijde van de 36 maanden termijn heeft aangeschaft, is deze termijn ook in 2016 nog van belang. Er kan een vermindering op de heffingsgrondslag gedaan worden als verkoper het pand uiterlijk op 1 november 2016 overdraagt. Zie ook onze
eerder berichtgeving.
Let op! Door de vermindering van de heffingsgrondslag krijgt verkoper de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug indien hij in artikel 2.2. van de NVM-koopovereenkomst de keuze maakt voor ‘wel’ en ‘niet’ doorstreept. Maak dit ook kenbaar aan koper voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Daarnaast dient verkoper het onderstaande artikel op te nemen in de koopovereenkomst:
Het bedrag dat koper aan verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat het totaal van het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat koper op grond van dit artikellid aan verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer niet van toepassing zou zijn.

*Voor de berekening van de overdrachtsbelasting is het moment van de juridische overdracht van belang en niet het ondertekenen van de koopovereenkomst.
Vormerkung 2016
Per 1 januari 2016 wordt de Vormerkung aangepast op twee punten:  
1.     Wordt er derdenbeslag gelegd onder de koper ná een Vormerkung, dan kan koper aan de notaris die het transport begeleidt de koopsom betalen in weerwil van het derdenbeslag. 
1.     Wordt er beslag gelegd ná een Vormerkung op de onroerende zaak, dan wordt het beslag op de onroerende zaak na de levering geconverteerd in een beslag op het deel van de koopprijs dat de notaris onder zich houdt nadat de anterieure beslagleggers en hypotheekhouders zijn voldaan.
Btw-tarief voor renovatie weer 21%De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is per 1 juli 2015 vervallen. Thans bedraagt het tarief weer 21%.
Verhuurdersheffing in 2016 omhoog
Per 1 januari 2016 gaat de verhuurderheffing omhoog van 0,449% naar 0,536%.
Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren in de gereguleerde sector betalen een
verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Woningen in de gereguleerde sector zijn woningen waarvan de huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens (2016: € 710,68).

Huurliberalisatiegrens in 2016 bevroren
De huurliberalisatiegrens bedraagt thans € 710,68. De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen.
Huurtoeslaggrens in 2016 bevroren
Ook de algemene huurtoeslaggrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Thans bedraagt de algemene huurtoeslaggrens € 710,68 en zal ook voor 2016 € 710,68 bedragen.
Verplicht minimum bedrag VvE reservefonds
Per 1 juli 2016 moet een VvE jaarlijks tenminste 0,5 % van de herbouwwaarde in het reservefonds stoppen. Het reservefonds is sinds 2008 verplicht. Hoeveel geld er in het fonds moet zitten was nergens bepaald. Het wetsvoorstel dat de reservering regelt moet nog worden goedgekeurd door het parlement.
WOZ-waarde in 2016 openbaar
De WOZ-waarde van woningen wordt naar verwachting vanaf het najaar 2016 openbaar. 

Zoek je een woning of wil je, je woning verkopen klik dan hier

zondag 6 september 2015

Economie in de lift! Wat betekend dit voor de woningmarkt?

In het nieuws horen we de laatste tijd goede berichten over het herstel van de Nederlandse economie. In het eerste kwartaal van 2015 is deze met 0,6% gegroeid ten opzichte van Q4 2014 (toen de economie met 0,9% groeide). Mede hierdoor trekt de werkgelegenheid in Nederland weer aan wat een positief gevolg heeft voor de koopkracht. Al met al erg goede berichten voor de Nederlandse woningmarkt!


Verwachting Nederlandse woningmarkt
Zowel de Rabobank als de NVM verwachten een verdere groei op de koopwoningmarkt. Dit door een hogere economische groei, lage hypotheekrente en een hoog consumentenvertrouwen. Deze bevorderende factoren hebben een groter effect dan de factoren met een negatieve invloed, waardoor en een groei wordt verwacht.
De verwachtingen voor 2016 liggen tussen de 170 en 190 duizend transacties op de koopwoningmarkt.

Lage hypotheekrente
In Q1 van 2015 is de totale uitstaande hypotheekschuld met €1,3 miljard toegenomen. De verwachting van de Rabobank en de NVM is dat deze hypotheekschuld dit en volgend jaar zal toenemen.
Mede door de lage spaarrente wordt wel verwacht dat huishoudens extra zullen aflossen.
Mede door deze verwachtingen kan verwacht worden dat de hypotheekrentes in 2015 en 2016 laag zullen blijven (ondanks de stijging van de kapitaalmarktrentes).Woningtransacties & koopsom
Cijfers van het kadaster bevestigen het goede nieuws over het herstel van de Nederlandse woningmarkt. In het eerste half jaar van 2015 is er een stijging van 19,4% te zien ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar.
De gemiddelde koopsom van de woning laat een lichte stijging zien (2,9%) tot een gemiddeld bedrag van €224.700,-.

Hypotheekaanvragen
Zoals de afgelopen jaren al te zien is geweest is het aandeel van jonge kopers gedaald, terwijl de 45 plussers (30%) die een woning kopen aanzienlijk is gestegen. Ook in het eerste half jaar van 2015 is deze trend niet veranderd.
Ook het aantal geregeistreerde hypotheken is inhet eerste half jaar van 2015 verder toegenomen.
Dit zijn goede berichten uit de markt voor de woningzoeker, maar ook zeker voor de verkopende partij.
Bron: Rabobank en NVM

dinsdag 25 augustus 2015

Woning verbouwen?! Hier volgen onze tips woning verbouwen !

Je woont al een tijdje in je huidige woning of hebt onlangs een huis gekocht, maar de eetkamer is te klein of de badkamer is gedateerd. Je wilt dit graag anders zien en hebt besloten te gaan verbouwen.
Je kan natuurlijk niet zonder enige voorbereding zomaar aan een verbouwing beginnen. Maar waar moet je allemaal aan denken voordat je begin? Om je hierbij te helpen worden in dit blog artikel diverse tips besproken.

Wat is ons budget en wat heb ik ongeveer nodig voor de verbouwing die we voor ogen hebben.
Voordat je aan de verbouwing begin heb je een budget in je hoofd, is dit reëel, wat kun je hier voor doen, enz. enz…. Ga er op uit om je materialen uit te zoeken en kijk welke kosten hieraan zijn verbonden. Door daarbij diverse offertes op te vragen (ook van het arbeid dat vereist is om alles te realiseren) krijg je een goede indruk van de kosten en of dit past bij je budget.

Ga ik alles zelf regelen of nemen we een aannemer in de arm?
Wanneer je alles zelf gaat regelen zijn er een hoop zaken waar je rekening mee moet houden bij een grote verbouwing. Wanneer je hier geen ervaring mee hebt kan dit gaandeweg erg tegen vallen.
Wanneer je er voor kiest om een aannemer in de arm te nemen zorg er dan voor dat alle afspraken goed op papier staan. Zodat je later in het proces geen onenigheid krijgt over bepaalde zaken.
Voordat je een aannemer in de arm neemt, vraag dan rond bij je vrienden en kennissen of kijk op internet voor goede recensies, zodat je de juiste aannemer in ‘huis’ haalt.Hoe lang zal de verbouwing gaan duren?
Centraal hierbij staat natuurlijk een planning. Of je het zelf gaat doen of een derde inschakelt om de verbouwing te doen, je krijgt altijd te maken met diverse aandachtspunten.
Wanneer je het uitbesteed aan derde maak dat goede afspraken en vraag hun naar een planning en verwachte einddatum.
Kies je er voor om de verbouwing zelf te doen overschat jezelf dan niet en calculeer extra tijd in, want het komt maar al te vaak voor dat het klustempo toch niet zo hoog ligt als verwacht. Juist dan indien de planning niet gehaald wordt en/of zaken worden vergeten, loopt het budget uit de hand.

Natuurlijk zijn er nog meer zaken waar je aan moet denken, ook voordat je gaat verbouwen. Want is de beoogde verbouwing wel zo logisch voor jouw woning? Stijgt de waarde van je huis hierdoor? Is het geschikt voor de toekomst?...

Denk dus goed na, zowel voor, tijdens als na de verbouwing om van elke verbouwing een succes te maken!


Na je verbouwing je huis verkopen? Neem dan CONTACT met ons op !
Wilt u graag meer informatie kijk dan ook eens op de site van Eigenhuis. Zij geven u veel informatie over alles wat te maken heeft met het hebben van een eigen huis en o.a. verbouwen.

woensdag 12 augustus 2015

Hoe veilig is uw huis, hier enkele tips

U heeft net een nieuw huis gekocht of woont al jaren in uw huidige woning, maar heeft u wel stil gestaan bij de veiligheid van uw (nieuwe) huis? Hierbij kan gedacht worden aan vele aspecten zoals brandveiligheid, bijbehorende verzekeringen maar natuurlijk ook inbraakpreventie. Op dit onderdeel zullen we dan ook verder in gaan in dit blog artikel van Rucker Raaijmakers.
We horen het met regelmaat op het nieuws, maar ook de wijk waar u woont. Er wordt met regelmaat ingebroken in huizen om waardevolle spullen te stelen. Dit wil natuurlijk niemand en daarom is het dan ook belangrijk hier zo veel mogelijk aan te doen om dit te voorkomen. Hoe lastiger u het maakt voor de inbrekers des te groter de kans is dat ze uw huis over slaan.Hang- en sluitwerk
Op de eerste plaats staat het op orde hebben van al het hang- en sluitwerk. Om er zeker van te zijn dat u de juiste producten aanschaft moet u letten op het politie keurmerk. Dit geeft aan dat het extra beveiligde sloten zijn om het de inbreker zo lastig mogelijk te maken.
Bij het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk moet u ook uw deuren en ramen op de bovenverdieping niet vergeten. Deze worden namelijk vaak vergeten, waardoor een inbreker toch makkelijk uw huis binnen kan komen.

Ramen
Wanneer u uw deuren voorzien hebt van het juiste inbraak werende hang- en sluitwerk moet u ook uw ramen niet vergeten. Het maakt een inbreker namelijk niet hoe hij binnen komt. Hierbij is het van groot belang dat u niet alleen de grote ramen beveiligd maar ook de ramen op de 1e en of 2e verdieping, dakramen, kleine kiepramen en vergeet de lichtkoepels niet.Inbraakalarm
Wanneer u uw huis extra wilt beveiligen kunt u kiezen voor een inbraakalarmsysteem. Laat dit installeren door een erkend en gecertificeerd installateur. Er zijn vele systemen op de markt, laat u dus goed informeren en kies voor een systeem dat aansluit op uw wensen.

Is er toch bij u ingebroken?
Bovenstaande tips zijn inbraak werend. Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat er toch ingebroken wordt. Wat te doen:
·         Zorg dat u van al uw waardevolle spullen een foto hebt
·         Markeer ze bijvoorbeeld met initialen
Op deze manier kunnen de goederen makkelijk herkend worden wanneer ze elders te koop worden aangeboden of worde teruggevonden.

Wilt u weten of uw huis goed beveiligd is tegen inbraak? Doe hier de veiligheidscheck.

Voor aanvullende informatie kunt u hier een brochure van de politie downloaden: ‘Hoe voorkomt u woninginbraken’.

Benieuwd naar ons woningaanbod?

dinsdag 14 juli 2015

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop nog steeds 36 maanden?

De verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een huis, kantoor of ander vastgoed is sinds januari 2015 weer teruggebracht naar 6 maanden. De oude regeling is echter nog wel van belang.
Als er een huis, kantoor of ander vastgoed is aangekocht in de periode van 1 september 2012 t/m 31 december 2014, dan is de regeling nog steeds van toepassing. Als dat pand binnen 36 maanden na de aankoop weer wordt doorverkocht. In het uiterste geval loopt de oude regeling door t/m 31 december 2017. Koper betaalt dan alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand.
Doorverkoop na 1 januari 2015
Is er een huis, kantoor of ander vastgoed aangekocht op of na 1 januari 2015 en wordt het pand binnen 6 maanden doorverkocht? De overdrachtsbelasing wordt dan berekend over de meerwaarde van het pand. Voor meer informatie zie de berichtgeving
van de Overheid en ons artikel van 11 november 2014.

Let op!
In artikel 2.2. van de koopovereenkomst kan worden afgesproken of koper dit voordeel wel of niet aan verkoper vergoedt. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Meestal wordt afgesproken dat verkoper het voordeel krijgt. Deze bijzonderheid moet overigens wel expliciet in de onderhandelingen aan de orde komen! Zie ook het aanvullende
artikel op artikel 2.2 (docx).

Wij zijn op zoek naar woningen !


dinsdag 17 maart 2015

Ontwerpbesluit asbestverbod 2024

In verband met het verbod op asbestdaken vanaf 2024, is op 3 maart het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gepubliceerd. Met dit ontwerpbesluit is er meer duidelijkheid over de gevolgen van het asbestverbod. 
Het doel van de wijziging is om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Door verwering van het asbesthoudend materiaal waarvan sommige daken zijn gemaakt, treedt een risico op voor de leefomgeving door het loskomen van de asbestvezels. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, zal het hebben van asbesthoudende dakbedekking vanaf 1 januari 2024 verboden worden. Hierdoor wordt een termijn geboden om vóór 2024 alle verweerde asbestdaken te vervangen.


Contact met de buitenlucht
Uit het ontwerpbesluit blijkt dat het verbod alleen ziet op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolf-platen en dakleien met asbest), en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Het gaat dus niet om asbesthoudende toepassingen in gebouwen, zoals asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot, waarvoor op grond van het Asbestverwijderingsbesluit een inventarisatieplicht en zorgvuldige verwijderingsplicht bij verbouwing en sloop geldt.

Vooralsnog is er voor gekozen om in het besluit het verbod niet uit te breiden tot asbesthoudende gevelbekleding, omdat dit in het algemeen minder vaak voorkomt en meestal ook minder verweerd is. Voor het geval de gevelbekleding toch ernstig verweerd is en een ernstig risico oplevert, kan de gemeente verwijdering al afdwingen op grond van de Woningwet of het Bouwbesluit 2012.

Kosten verwijdering
Eigenaren van asbestdaken, burgers en bedrijven, zullen zelf de kosten voor verwijdering van een asbestdak moeten dragen. Geschat wordt dat op dit moment ongeveer 75% van de asbestdaken in de landbouwsector te vinden zijn. Vanaf 1 januari 2016 komt er een subsidie-regeling voor de verwijdering van asbestdaken.


dinsdag 10 februari 2015

Energielabel woningen


Begin 2015 hebben alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en is voor enkele tientjes te corrigeren voor genomen maatregelen en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel. Bij verkoop of nieuwe verhuur is een definitief label verplicht op straffe van een boete van maximaal 405 euro.

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!Energielabel aanvragen:
Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het voorlopige label is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.
Het voorlopige energielabel is een inschatting. Misschien heeft u inmiddels uw vloer laten isoleren of zonnepanelen laten installeren. Dit kunt u aangeven zodra u het voorlopige energielabel omzet in een definitief label. Op basis van deze maatregelen kan het definitieve label anders uitvallen dan het voorlopig label.

Definitief energielabel aanvragen
U kunt online uw voorlopige energielabel omzetten in een definitief energielabel. Wat moet u hiervoor doen?
  1. Log met uw DigiD in op www.energielabelvoorwoningen.nl.
  2. Controleer uw woninggegevens en pas ze eventueel aan.   
  3. Voeg digitaal bewijs toe, als u energiebesparende maatregelen heeft getroffen (bouwtechnisch rapport, factuur, foto’s).
  4. Selecteer een erkend deskundige (op basis van tarief, klantbeoordelingen of reactietijd).
  5. Verstuur uw gegevens.

Erkend deskundige controleert gegevens
De erkend deskundige (energieadviseur, makelaar of bouwtechnisch specialist) controleert uw gegevens vervolgens op afstand. Hij kan met u overleggen over de gegevens die u heeft verstrekt. De erkend deskundige komt dus niet bij u thuis langs.
Heeft de erkend deskundige uw gegevens goedgekeurd, dan ontvangt u het definitieve energielabel per mail van de Rijksoverheid. Na goedkeuring van uw gegevens vindt de registratie van het definitieve label automatisch plaats.

Geldigheid definitief energielabel
Het definitieve label blijft (net als het energielabel dat vóór 2015 is afgegeven) 10 jaar geldig.Kosten energielabel
Een voorlopig energielabel is gratis. Een definitief energielabel gaat naar verwachting enkele tientjes kosten. Dit zijn de administratiekosten van de erkend deskundige.

U bezit al een energielabel en wilt dit vernieuwen
Heeft u vóór 2015 al een energielabel voor uw woning ontvangen laten opstellen en wilt u een nieuwe? Bijvoorbeeld omdat u de woning wilt verkopen en het oude label geen juist beeld meer geeft van de energieprestatie van uw huis? Ook dan kunt u dit via www.energielabelvoorwoningen.nl online regelen. De procedure is hetzelfde als hiervoor beschreven.

Huis kopen: groen energielabel loont
Ga je een huis kopen? Let op het energielabel. Een huis met een groen energielabel is niet alleen comfortabeler, het scheelt je ook fors in de energiekosten. In 10 jaar tijd kan het verschil met een vergelijkbaar onzuinig huis oplopen tot duizenden euro's. Een iets duurder maar zuiniger huis kan dus voordeliger zijn dan een goedkoper, onzuinig.

Gratis advies over hoe je je huis energiezuiniger kan maken
Wil je gewoon eens weten wat het energielabel van je woning is? En wat je kan doen om je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken? Ontdek de mogelijkheden, kosten en besparingen op www.verbeteruwhuis.nl.

Energielabel en het energieverbruik in de praktijk
Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig installaties zijn. De energierekening hangt ook af of je zuinig stookt, hoeveel warm water je gebruikt, hoeveel apparaten je hebt en hoe intensief je die gebruikt. In soortgelijke woningen met eenzelfde energielabel kan daarom het energieverbruik toch verschillend zijn.


         http://www.rijksoverheid.nl


dinsdag 20 januari 2015

NVM Brabant Noord-Oost Vierde kwartaalcijfers 2014

Dat geldt zeker voor Brabant Noord-Oost. Het aantal transacties in het vierde kwartaal liet landelijk een stijging zien van 21,2 % en in deze regio was het maar liefst 30,3 %. De verkooptijd per woning is hier in de afdeling korter dan het landelijk gemiddelde. De huizenprijzen zijn aan het stijgen, in de regio met 2,6 % en het landelijk gemiddelde laat een stijging zien van 3,5%.

Het herstel van de woningmarkt was in het 4de kwartaal van 2014* nog beter dan verwacht. In totaal zijn er door NVM-makelaars 34.622 woningen verkocht. Dat is ruim 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna een verdubbeling van het aantal verkochte woningen op het dieptepunt van de crisis. In de totale markt werden er naar schatting 46.500 huizen verkocht. De prijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland ligt nu op 215.000 euro. Dat is 3,5% hoger dan vorig jaar en inmiddels 5% hoger dan op het dieptepunt. NVM-voorzitter Ger Hukker: “De crisiskwartalen van lage verkoopaantallen en dalende woningprijzen liggen daarmee definitief achter ons. De verwachtingen voor 2015 zijn positief ondanks allerlei beperkende financieringsmaatregelen sinds 1 januari. Wij verwachten een toename van het aantal transacties tussen 5-10% en een prijsstijging van zo’n 2,5-3%. Maar politieke onrust en instabiliteit in de wereld kunnen de woningmarkt verstoren.”
Hieronder treft u een tabel aan met de gegevens van NVM BNO en landelijk.
Transacties 4e kwartaal 2014 zuiver kwartaal *

Aantal transacties
Transactieprijs
(gewogen naar woningtype)

2013-4
2014-3
2014-4*
% kw.
% jr.
(in dzd.euro)
2013-4
2014-3
2014-4*
% kw.
% jr.
Nederland
totaal
26518
28564
34622
21,2
30,6

208
215
215
1,3
3,5
Den Bosch e.o.
totaal
601
612
793
29,5
31,9

229
242
234
-0,7
4,3
Waalwijk-Drunen e.o.
totaal
101
107
135
26,5
34,0

222
225
235
6,5
5,3
Oss-Landerd-Bernheze e.o.
totaal
145
150
194
29,5
34,0

214
210
232
6,5
6,6
Uden-Veghel-Boekel e.o.
totaal
206
202
273
35,3
32,6

227
237
214
-5,2
-3,1
Afdeling Brabant N.O.
totaal
1053
1071
1395
30,3
32,5
gem.:
223
229
229
0,1
2,6* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.

Looptijd transacties 4e kwartaal 2014 zuiver kwartaal *

Verkooptijd (in dagen)
Transactieprijs per vierkante meter (gewogen naar woningtype)

2013-4
2014-3
2014-4*
% kw.
% jr.
(in euro)
2013-4
2014-3
2014-4*
% kw.
% jr.
Nederland
totaal
157
122
124
4,6
-18,6

1898
1974
1979
0,6
3,2
Den Bosch e.o.
totaal
172
111
113
-2,9
-28,8

1927
1969
1988
0,7
2,7
Waalwijk-Drunen e.o.
totaal
189
120
125
16,1
-42,7

1745
1850
1905
5,1
7,6
Oss-Landerd-Bernheze e.o.
totaal
261
246
248
22,0
15,2

1646
1672
1718
0,3
1,6
Uden-Veghel-Boekel e.o.
totaal
257
200
178
-12,4
-33,6

1761
1845
1796
-1,1
1,7
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.

Transacties Voortschrijdend Halfjaar

Aantal transacties in dat halve jaar
Transactieprijs half jaar
(gewogen naar woningtype)

2013-4
2014-3
2014-4*
% kw.
% jr.
(in dzd.euro)
2013-4
2014-3
2014-4*
% kw.
% jr.
Nederland
totaal
49025
57665
63186
9,6
28,9

207
215
215
0,5
3,8
Den Bosch e.o.
totaal
1085
1243
1405
13,0
29,5

227
236
238
0,7
5,2
Waalwijk-Drunen e.o.
totaal
201
227
242
6,8
20,6

215
230
232
2,5
6,9
Oss-Landerd-Bernheze e.o.
totaal
260
298
344
15,5
32,4

218
209
222
3,2
0,9
Uden-Veghel-Boekel e.o.
totaal
354
405
475
17,3
34,3

232
238
222
-3,9
-0,8
Afdeling Brabant N.O.
totaal
1900
2173
2466
13,5
29,8
gem.:
223
228
229
0,1
2,5
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.
Bron